Ajas Touch välipäivitys, Kanta-uudistukset käyttöön

Päivitämme torstaina 1.2.2024 päivän aikana Ajas Touch -järjestelmään uuden välipäivityksen, jossa on lisätty uusia ominaisuuksia Kanta-järjestelmään tulleiden uusien viranomaisvaatimusten täyttämiseksi.

Kun sivu ladataan, ilmestyy ”Järjestelmä on päivitetty” -ikkuna, jonka jälkeen järjestelmä latautuu uudelleen. Sen jälkeen käyttöön on päivittynyt mainitut asiat. Jos päivityksen jälkeen ilmenee jotain poikkeavaa, pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluun.

Alla huomioita, mitä uusi versio tuo tullessaan.

Kanta-informoinnit annettava uudelleen

Kela on päivittänyt Kanta-informoinnin sisällön marraskuussa 2023.
https://www.kanta.fi/documents/20143/120102/Kanta-informointi+taysi-ikaiselle+2.0.pdf/0c65ebee-bbde-b1fc-2227-bedd490c1ec7?t=1700730852014

OmaKannassa se on kansalaisille ollut jo nähtävänä, mutta suuri osa asiakkaistanne saattaa edelleen tarvita uuden informoinnin.

Ajas näyttää vanhentuneen informoinnin tilan seuraavasti:Kun avaat potilaan Kannassa, järjestelmä avautuu automaattisesti “Informointi ja tietojen luovutus” -välilehdellä.

Informoinnin tila on “Annettu Kanta-informointi on vanhentunut”. Uuden informoinnin sisältö on tulostettavissa lomakkeelta “Hallinnoi informointi- ja luovutuslupa-asetuksia”. Samalla sivulla informointi merkitään annetuksi.


Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto

Henkilö voi kieltää terveydenhuoltoa ottamasta yhteyttä, jos tiedon toissijaisessa käytössä tehdään häntä koskeva merkittävä löydös.

https://www.kanta.fi/ammattilaiset/tutkimusaineistoloydosta-koskeva-yhteydenottokielto

Kielto on mahdollista tehdä OmaKannassa keväällä 2024, ja Ajas- ja ERA -käyttöliittymässä jo nyt. 


Jos olet toimittanut meille oman organisaatiosi Kanta-käyttöoikeuksien määrittelyn, jota koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 30.6.2023, päivitämme helmikuun aikana kaikkiin toimitettuihin rooleihin käyttöoikeudet toimintoihin:
– Yhteydenottokielto: Lue
– Yhteydenottokielto: Muokkaa
Tämän jälkeen kuvassa näkyvät painikkeet tulevat käyttäjälle näkyviin.

https://www.ajas.fi/lakisaateinen-kanta-kayttooikeuksien-tarkistus-ja-muutos-2023/


Laaja luovutuskielto

Potilastietojen luovutuskiellot -kohtaan on tullut uusi valinta “Laaja luovutuskielto”.

Laaja luovutuskielto estää kaiken jo olemassa olevan ja tulevan terveydenhuollon potilastiedon luovuttamisen palvelunantajien ja rekisterien välillä.Käytännössä jo vanha tuttu “Luovutuslupa” ja uusi “Laaja luovutuskielto” käsittelevät samaa asiaa, mutta päinvastaisista tulokulmista: Luovutusluvan poisto estää tietojen luovuttamisen muille sote -toimijoille ja Laajan luovutuskiellon käyttöönotto tekee periaatteessa saman. Taustalla on siirtyminen kohti Kanta-palveluiden toiveasetelmaa, jossa tietojen näkymisen rajoittamista hallitaan potilaan suunnasta ensisijaisesti kielloilla.

Edellä mainitut uudet toiminnot on päivitetty ohjeeseen:
https://ohje.ajas.fi/index.php?title=Kanta_Potilastiedon_arkisto#Informointi_ja_tietojen_luovutusNäkymien käyttöoikeuksien tarkistus

Lakisääteinen Kanta-käyttöoikeuksien tarkistus ja muutos -asetus astui voimaan 30.6.2023. Se vaikuttaa siihen mitä näkymiä Kannassa voi katsella ja muokata.

Uudessa rajapintaversiossa on mahdollista tarkistaa käyttäjälle määritellyt käyttöoikeudet jo ennen kuin “väärälle pohjalle” tehtyä merkintää yritetään tallentaa Kantaan.
Käyttöoikeudet tarkistetaan, kun käyttäjä kirjautuu ensimmäisen kerran Kantaan.

 • Jos yrityksellä ei ole Kanta käytössä, varoituskolmioita ei näy ollenkaan.
 • Jos yrityksellä on Kanta käytössä, kaikki kolmiot näkyvät käyttäjälle kunnes hän kirjautuu Kantaan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen kolmiot näkyvät niissä potilaskertomuspohjissa, joiden muokkausoikeus puuttuu.
 • Jos yrityksellä on Kanta käytössä, mutta käyttäjällä ei ole oikeuksia Kantaan ollenkaan, kaikki kolmiot näkyvät käyttäjälle kunnes hänellä on käyttöoikeudet Kantaan ja hän kirjautuu Kantaan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen kolmiot näkyvät vain niissä potilaskertomuksissa, joiden muokkausoikeus puuttuu.

Käyttöoikeuksien tarkistuksen ohje on päivitetty:
https://ohje.ajas.fi/index.php?title=Kanta_Potilastiedon_arkisto#N.C3.A4kym.C3.A4n_valinta_roolin_k.C3.A4ytt.C3.B6oikeuksien_mukaan

Onko terveydenhoitoalan ajanvarausmerkintä potilastietoa? Tarvitaanko vahva tunnistautuminen?

Terveydenhuollon sähköisen ajanvarauksen luokittelu potilastiedoksi ja sen mukanaan tuomat vahvan tunnistautumisen vaatimukset ovat herättäneet laajaa keskustelua. Joulukuussa 2023 apulaistietosuojavaltuutetun päätös korosti, että terveydenhuollon sähköisissä ajanvarauksissa on käytettävä luotettavaa tunnistautumista. Tämän päätöksen perustelut osaltaan vahvistavat, että terveydenhuollon ajanvaraustiedot kuuluvat potilaslainsäädännön piiriin. Tarkastelemme artikkelissa, miten tämä vaikuttaa terveydenhuoltopalveluiden tarjoajiin, erityisesti niiden käyttäessä sähköisiä ajanvarausjärjestelmiä, jotka eivät tue vahvaa tunnistautumista, ja miten se vaikuttaa potilaiden tietosuojaan.

Viime aikoina on muutamilla asiakkaillamme ilmennyt epäselvyyttä siitä, että onko sähköinen ajanvaraus potilastietoa ja tulisiko niissä käyttää vahvaa tunnistautumista.

Tämä kysymys on liittynyt osittain myös aiheeseen, jossa on pohdittu onko yrityksellä velvoitetta liittyä Kantaan, jos kirjaa varsinaiset potilastietomerkinnät paperiarkistoon ja ajanvarauksen hoitaa Kanta-yhteensopimattomalla sähköisellä järjestelmällä.

Apulaistietosuojavaltuutettu on joulukuussa 2023 antamassaan päätöksessään määrännyt, että henkilö on tunnistettava terveydenhuollon sähköisessä ajanvarauksessa luotettavasti. Luotettavana tunnistamismenetelmänä pidetään ainakin vahvaa sähköistä tunnistautumista. Hän katsoo, että esimerkiksi pelkästään henkilötunnuksen sekä etu- ja sukunimen kysyminen verkkoajanvarauksen yhteydessä ei todenna henkilöllisyyttä sähköisessä asioinnissa. Lisää aiheesta täältä.

Tapauksessa lopputulos oli, että vahva tunnistautuminen on aina tehtävä etävastaanoton palveluissa. Käsittelyn yhteydessä ilmenee, että itse asiassa kaikissa terveydenhuollon varauksissa olisi syytä olla vähintään jonkin tasoinen tunnistautuminen, mutta vahva tunnistautuminen katsotaan varmimmaksi keinoksi.

Ajas-järjestelmä tukee vahvaa tunnistautumista ja sen saa käyttöön helposti pyytämällä asiakaspalvelusta. Sen jälkeen varaajan henkilöllisyys on tiedossa.

Samassa yhteydessä on tulkittu, onko ajanvarausmerkintä potilastietoa. Finlex-sivuston päätöksessä asiaan liittyen löytyy maininta ”Terveydenhuollon ajanvaraustiedot ovat laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785, (potilaslaki) tarkoitettuja potilasasiakirjoja, ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2021/784, asiakastietolaki) tarkoitettuja potilastietoja. Terveydenhuollon ajanvaraustiedot sisältyvät yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin.”

Jos käyttää ylipäätään sähköistä ajanvarausta terveydenhuollon palveluihin, on todennäköistä että käsittelee potilastietoja sähköisesti. Toisaalta silloin jos katsotaan potilastietoja käsiteltävän sähköisesti, ajanvarausjärjestelmän tulisi olla Valviran rekisterissä, jotta sitä voi käyttää terveydenhuollon toimialan ajanvaraukseen. Tällöin pitäisi myös liittyä Kantaan.

Terveydenhuollon ajanvarausmerkinnät voidaan katsoa siis uusimpien, artikkelissa viitattujen lainausten mukaan potilastiedoksi. Terveydenhuollon ajanvarauksessa tulisi myös käyttää tunnistautumista.

Asiakastietolain muutokset 2024 alussa

Vuosi 2024 on alkanut vauhdikkaasti ja Ajas on saanut ennätysmäärän uusia Kanta-liittyjiä, mistä johtuen liittymisen kanssa on tällä hetkellä ruuhkaa. Pahoittelemmekin, että emme pysty tekemään liitoksia ihan niin nopeasti kuin tällä hetkellä meille tulee uusia Kanta-tilauksia. Tämä ruuhka tietysti johtuu siitä, että asiakastietolain muutokset ovat astuneet voimaan vuoden 2024 alusta ja monet yritykset liittyvät nyt Kantaan. Laki yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevia säädöksiä.

Alla muutamia kohtia, jotka muuttuivat tai tarkentuivat.

Kanta-informointi
Uudet muutokset edellyttävät, että kaikki saavat uuden Kanta-informoinnin

Potilastietojen luovutuslupa
Terveydenhuollon tietojärjestelmissä täytyy viimeistään nyt olla versioituva Kanta-informointi ja tietojen luovutuslupa. Luovutuslupaa voidaan hyödyntää myös potilastietojärjestelmässä paikallisesti, Kannan ulkopuolisissa luovutuksissa.

Laaja luovutuskielto
Asiakas voi rajata tietojensa luovuttamista myös laajalla luovutuskiellolla, joka estää kaikkien potilastietojen luovuttamisen palvelunantajien ja rekisterien välillä. Tämä koskee sekä historiaa että tulevaa tietoa. Kiellot tulee huomioida myös Kannan ulkopuolella.

Sosiaalihuollon liittymisvelvoite
Sosiaalihuollon toimijoiden on myös liityttävä Kantaan, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston osalta.

Luovutuslupien toiminta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä
Kun toimialojen väliset uudet luovutusluvat tulevat käyttöön, tietoja voidaan luovuttaa myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kesken, mikäli asiakas on sen sallinut.

Toiminnan lopettaneiden yksityisten palvelunantajien rekisterit
Kun yksityinen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunantaja lopettaa toimintansa, sen pitää toimittaa rekisterinpitoonsa kuuluneet asiakirjat Kelaan säilytettäväksi 1.1.2024 alkaen.

Ajas® on huomioinut Kanta-integraatiossa uudet muutokset ja se osaa näyttää mm. laajan luovutuskiellon, potilaan riskitiedot, kuin myös asianmukaiset luovutusluvat ja Kanta-informoinnitkin.

Etkö ole vielä liittynyt Kantaan? Tässä ohjeet Kantaan liittymiseksi.

Lisätietoa osoitteesta kanta.fi.

Vinkkejä erityisesti uusille palvelualan yrittäjille

Olemme kuulleet monilta etenkin aloittavilta yrittäjiltä, että uusien asiakkaiden löytäminen on ollut haastavampaa viime aikoina ja moni on joutunut lopettamaan yrittäjyyden.

Haluamme auttaa Ajas-järjestelmän käyttäjiä pärjäämään. Ajas tulee taas pian julkaisemaan uusia toiminnallisuuksia uusien asiakkaiden tavoittamiseen sekä palvelemiseen, joista tiedotamme lähiaikoina. Sen lisäksi pyrimme kertomaan myös yleisiä vinkkejä, miten tavoitat asiakkaita ja säilytät ne.

Tässä 10 kohtaa, mitä kannattaa mielestämme huomioida:

 1. Kannattaa lisätä yrityksesi tiedot Google Maps ja My Business -palveluihin. Katso, että kerrot kattavasti palveluistasi sekä lisää toimipaikkasi tarkka sijainti kartalle. Näin asiakkaat löytävät yrityksesi palveluita etsiessään
 2. Ota Ajas-varausjärjestelmä käyttöön ja lisää Googlen palveluista linkki, joka ohjaa asiakkaat ajanvaraussivullesi.
 3. Kannattaa myös perustaa verkkosivu, jossa voit kertoa lisää palveluistasi. Ilmaisia ja toimivia vaihtoehtoja, kuten Webnode ja Google Sites, on olemassa. Verkkosivujen hakukonenäkyvyyden kannalta on kolme nopeaa perusneuvoa: a) Kirjoita sivuillesi asiasisältöä, joka liittyy palveluidesi aihepiiriin ja avainsanojen yhdistelmiä, joilla asiakkaat voisivat palveluitasi verkosta etsiä. Esimerkiksi ChatGPT:n hyödyntäminen tekstin ja kuvamateriaalin tuottamisessa voi auttaa eteenpäin introverttiäkin b) Pyri saamaan sivuillesi osoittavia linkkejä muilta, järkeviltä sivustoilta, joissa voisi liikkua sopivanlaisia asiakkaita. Samoin yritä saada linkkejä myös sosiaalisesta mediasta. c) Lisää sivustosi sivustokartta ainakin Googlen search consoleen ja Bingiin. Myös Ajas tarjoaa verkkosivuja, joille voi perustaa myös verkkokaupan.
 4. Käytä alan ammattilaisia sellaisiin asioihin, joita et itse osaa tai ehdi opetella.
 5. Jos käytät yrityksesi sosiaalista mediaa, kannattaa olla aktiivinen ja kertoa esimerkiksi tarjoamistasi palveluista, yrityksesi erityisosaamisesta tai järjestämistäsi tapahtumista.
 6. Perinteiset lehti-ilmoitukset ja ilmoitustaulut toimivat edelleen ja niitä ei kannata unohtaa kaiken digitaalisen asian ohessa. Ilmoittaminen on tärkeää, sillä asiakkaasi eivät löydä yritystä, jolleivat he asiasta tiedä. Kannattaa myös osallistua paikallisiin tapahtumiin, joissa voit markkinoida yrityksesi palveluita.
 7. Kun yritykseesi tulee asiakkaita, älä unohda heitä palvelukerran jälkeen, vaan ehdota uutta käyntiä. Voit kysyä käynnin jälkeen myös esimerkiksi palautetta ja muistuttaa asiakkaita sähköpostikampanjalla. Viestinnässä auttaa uusi Ajas-toiminnallisuus, jonka avulla voit määritellä kriteerit miten pitkän ajan kuluttua asiakkaan käynnistä lähetetään ehdotus että olisi sopiva hetki varata uusi aika. Lue tästä ohjeet Ajas-järjestelmän ajastetuista viestien käytöstä.
 8. Kannattaa myös ylläpitää omia taitoja, kouluttautua sekä erikoistua asioihin, jotka erottavat tarjoamasi palvelun kilpailijoista.
 9. Toimi ammattimaisesti ja lakien mukaan. Jos toimit esimerkiksi hoitoalalla, eikä tarjotusta palvelusta löydy tietoa OmaKanta-järjestelmässä, se ei anna kovin luotettavaa kuvaa yrityksestäsi.
 10. Muista aina hyvä asiakaspalvelu, sillä huonoa tai hinta-laatusuhteeltaan heikkoa palvelua saanut asiakas todennäköisesti ei palaa uudelleen. Toisaalta, vaikka palvelu olisi hyvääkin, asiakas ei välttämättä syystä tai toisesta tule uudelleen, mikä ei välttämättä lainkaan johdu palvelun tasosta. Siksi on tärkeää aktiivisesti tehdä myös jälkimarkkinointia, kampanjoita ja tiedottamista sekä pyrkiä luomaan jatkuvia asiakassuhteita. Ajas auttaa asiakassuhteen ylläpitämisessä ja seurannassa.

Hyvää alkanutta vuotta 2024

Kiitos Ajas-käyttäjille viime vuodesta hyvää sekä menestyksekästä alkanutta vuotta kaikille. Meiltä on tulossa paljon uusia asioita.

Kela-suorakorvausten muutokset vuoden alusta

Muistakaa, että Kela-taksat ovat päivittyneet vuodenvaihteessa. Jos käytät Kelan vakiomuotoisia toimenpiteitä, korvaustaksat ovat päivittyneet automaattisesti ajan tasalle Ajas-järjestelmässä 1.1.2024. Mikäli olet kirjannut käynnit heti niiden tapahtumisen jälkeen, kaiken pitäisi toimia ongelmitta. Jos sinulla jäi kuitenkin kirjaamatta suorakorvauksiin liittyviä käyntejä vielä viime vuodelta, huomaathan että niihin tulee tämän vuoden taksat ja suosittelemme tässä tilanteessa hakemaan suorakorvaukset kirjaamattomien käyntien osalta manuaalisen menettelyn kautta sähköisen menettelyn sijaan. Jos asiasta jäi epäselvyyttä, voit olla myös yhteydessä asiakasneuvontaamme.

Haluatko tietää, miten ottaa sähköiset Kela-korvaukset käyttöön? Lue käyttöönotosta ja hinnoista lisää.

Kuntoutuksen verovähennysten hakeminen automaattisesti

Ajas-järjestelmä julkaisee pian pilottitestaukseen toiminnon, jonka avulla verottajan rajapinnan kautta voidaan hakea kotitalousvähennyksiä kotikuntoutuksesta. Lue täältä lisää.

ERA 4.1 version integraatio

Ajas Kanta-integraatioon päivittyy ERA 4.1 -versio, joka tarjoaa tämänhetkisten lakimuutosten edellyttämät Kanta-toiminnot.

Tarvitsetko järjestelmän, jota ei ole sertifioitu A-luokkaan?

Meillä on ilmennyt viime aikoina kysyntää tavalliselle ajanvaraukseen ja liiketoimintaan soveltuvalle yleisjärjestelmälle, jossa ei saa olla kykyä liittyä Kantaan. Olemme vastanneet kysyntään ja olemme kehittämässä Ajas-yhteensopivan erillisjärjestelmän, johon ei hankita sertifiointia. Jos olet kiinnostunut siirtämään tilisi tällaiseen yleisjärjestelmään, niin liity odotuslistallemme olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Muut uudistukset

Julkaisemme lisää tietoa uusista toiminnoista ja palveluista pian.